Het Brompton-arrest

Het Brompton-arrest

Heeft u een uitvinding? Waarom geen auteursrechtelijke bescherming?

In zijn zeer recente uitspraak (zaak C-833/18) oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) dat functionele vormen door het auteursrecht kunnen worden beschermd voor zover ze origineel zijn.

Achtergrond

Het is allemaal ontstaan ​​bij de Brompton-fiets, gemaakt in 1987. Deze fiets is bijzonder omdat hij drie verschillende posities heeft (opgevouwen, uitgevouwen en stand-by) die door een octrooi beschermd waren, maar dit verviel … Nadat ze hadden ontdekt dat Get2get een visueel vergelijkbare fiets – de ‘Chedech-fiets’ genaamd – had ontwikkeld, leidde Brompton een procedure in bij de Rechtbank van Koophandel van Luik, België, wegens vermeende inbreuk op zijn auteursrecht op de fiets.

De verwijzende rechter merkte op dat naar Belgisch recht elke creatie auteursrechtelijk beschermd is als ze in een bepaalde vorm tot uitdrukking komt en origineel is. Maar hoe zit het met gebruiksvoorwerpen die zijn samengesteld uit vormen die nodig zijn om een ​​technisch resultaat te verkrijgen?

Vonnis

In zijn prejudiciële beslissing besloot het HvJ-EU auteursrechtelijke bescherming te verlenen voor dergelijke producten voor zover “dat product een origineel werk is dat voortkomt uit intellectuele creatie, in die zin dat de auteur in die vorm op creatieve wijze zijn creatieve vermogen uitdrukt door vrije en creatieve keuzes zodanig dat die vorm zijn persoonlijkheid weerspiegelt ”. Vormen die uitsluitend worden bepaald door hun technische functie, zullen dus niet slagen voor de originaliteitstest.

Wat de in aanmerking te nemen factoren betreft, oordeelde het Hof dat de doeltreffendheid van de vormen en het bestaan ​​van een eerder octrooi alleen relevant waren voor zover ze kunnen onthullen welke overwegingen de maker heeft genomen bij het kiezen van bepaalde vormen.

Factoren zoals het bestaan ​​van alternatieve vormen die hetzelfde technische resultaat kunnen opleveren of de bedoeling van de vermeende inbreukmaker, zoals gesuggereerd door de advocaat-generaal, werden echter als irrelevant beschouwd bij de beoordeling of een creatie, zoals de Brompton-fiets, auteursrechtelijke bescherming kan krijgen.

Implicatie

Dit betekent dat de vereiste van het auteursrecht, d.w.z. het originaliteitscriterium, op zichzelf moet worden toegepast. Dit maakt duidelijk hoe centraal de intentie van de uitvinder staat in het auteursrecht.

Bovendien is de overlap tussen de langdurige bescherming van het octrooi en het auteursrecht nu mogelijk. Verrassend? Het Hof volgde immers de beslissing in de zaak Cofemel (C-683/17), waar een soortgelijk resultaat werd aangenomen, wat een cumulatieve bescherming van auteursrechten en modelrechten mogelijk maakte. Dit betekent dat de aanpak van het HvJ-EU duidelijk elk IP-recht afzonderlijk behandelt, ongeacht andere factoren, door zijn eigen bestaansrecht te nemen zoals het was toen het onderdeel werd ontworpen.

Absoluut goed nieuws voor jullie allemaal, uitvinders en Brompton-liefhebbers!

© 2020, Christie Kafrouni voor IP Hills

HEEFT U VRAGEN OMTRENT DIT ARTIKEL?

Heeft u specifieke vragen over de bescherming van uw uitvinding, neem dan gerust vrijblijvend contact op. IP HILLS ondersteunt u met plezier.

E-mail gerust naar christie.kafrouni@phills.com of thomas.coppens@iphills.com.